Giăng 17:17 - Bản dịch Truyền thống
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.