Giăng 16:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.