Giăng 15:3 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.