Giăng 15:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.