Giăng 14:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta.