Giăng 14:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.