Giăng 14:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời,