Giăng 14:15 - Bản dịch Truyền thống
Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.