Giăng 13:17 - Bản dịch Truyền thống
Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.