Giăng 12:41 - Bản dịch Truyền thống
Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài.