Giăng 12:37-41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
37
Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài,
38
để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?
39
Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:
40
Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, Không tự hối cải, Và ta chẳng chữa lành cho.
41
Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài.