Giăng 12:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.