Giăng 12:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi.