Giăng 12:10-11 - Bản dịch Truyền thống
10
Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa,
11
vì có nhiều người Giu-đa nhơn cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Jêsus.