Giăng 10:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tại đó có nhiều người tin Ngài.