Giăng 10:39 - Bản dịch Truyền thống
Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa; nhưng Ngài tránh khỏi tay họ.