Giăng 10:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa; nhưng Ngài tránh khỏi tay họ.