Giăng 10:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài.