Giăng 10:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.