Giăng 10:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên.