Giăng 10:17-18 - Bản dịch Truyền thống
17
Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ay vì ta phó sự sống mình để được lấy lại.
18
Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.