Giăng 10:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.