Giăng 10:15 - Bản dịch Truyền thống
cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.