Giăng 10:11 - Bản dịch Truyền thống
Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.