Giăng 10:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.