Giăng 1:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.