Giăng 1:5 - Bản dịch Truyền thống
Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.