Giăng 1:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.