Giăng 1:49 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!