Giăng 1:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).