Giăng 1:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta.