Giăng 1:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.