Giăng 1:27 - Bản dịch Truyền thống
Ay là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.