Giăng 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.