Lu-ca 9:56 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác.