Lu-ca 9:55 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình.