Lu-ca 9:55 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình.