Lu-ca 9:46 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình.