Lu-ca 9:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hiện ra trong sự vinh hiển, và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem.