Lu-ca 9:29 - Bản dịch Truyền thống
Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa.