Lu-ca 9:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus nhóm họp mười hai sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỉ chữa bịnh.