Lu-ca 8:56 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cha mẹ nó lấy làm lạ; nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai.