Lu-ca 8:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Mầy tên gì? Người thưa rằng: Quân đội; vì nhiều quỉ đã ám vào người.