Lu-ca 8:26-27 - Bản dịch Truyền thống
26
Kế đó, ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê.
27
Khi Đức Chúa Jêsus lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỉ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả.