Lu-ca 8:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời.