Lu-ca 8:11 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời.