Lu-ca 7:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Ngài phán cùng người đờn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an.