Lu-ca 7:48 - Bản dịch Truyền thống
Ngài bèn phán cùng người đờn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi.