Lu-ca 7:42 - Bản dịch Truyền thống
Vì hai người đó không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn?