Lu-ca 7:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì hai người đó không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn?