Lu-ca 7:41 - Bản dịch Truyền thống
Một chủ nợ có hai người mắc nợ: một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục.