Lu-ca 7:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người.