Lu-ca 7:13 - Bản dịch Truyền thống
Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Đừng khóc!