Lu-ca 7:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Đừng khóc!