Lu-ca 6:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình,