Lu-ca 6:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người.