Lu-ca 6:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành.