Lu-ca 6:16 - Bản dịch Truyền thống
Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.