Lu-ca 6:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.